นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Toray Industries

Toray Industries, Inc. (ต่อจากนี้เรียกว่า "Toray") และบริษัทในเครือ (ต่อจากนี้ Toray และกลุ่มบริษัทจะเรียกรวมกันว่า "Toray Group") พิจารณาว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประเด็นปัญหาในสาระสำคัญ และด้วยเหตุนี้ Toray จึงจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และคำแนะนำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือเพื่ออธิบายวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Toray
ลูกค้าไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่ Toray อย่างไรก็ตาม Toray อาจไม่สามารถให้บริการได้หากลูกค้าเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ Toray จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยได้รับคำยินยอมจากลูกค้า ลูกค้าอาจเพิกถอนคำยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ การเพิกถอนคำยินยอมนั้นจะไม่มีผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของ Toray ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามคำยินยอมของลูกค้าก่อนหน้าการเพิกถอนนั้น

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Toray ได้รับและการใช้งานข้อมูล

Toray จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลด้านล่างนี้ตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ (ในกรณีของลูกค้าองค์กร เจ้าหน้าที่ และพนักงานขององค์กรนั้น)

ประเภทของข้อมูล:

ชื่อ ที่อยู่อีเมล นายจ้างและแผนก ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร วันเดือนปีเกิด และข้อมูลบัญชีธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

 • การดำเนินธุรกรรม (รวมถึงธุรกรรมที่จำเป็นในการสั่งซื้อ การจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน การฝากเงิน และการชำระเงิน) และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงกับ Toray การติดต่อสื่อสาร การประชุมและการหารือกับ Toray และการจัดการข้อเรียกร้องและข้อผูกมัด และ
 • การแจ้งเตือนและรายงานต่อตัวแทนและหน่วยงานของรัฐบาล และอื่นๆ
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น (ในกรณีของผู้ถือหุ้นบริษัท เจ้าหน้าที่ และพนักงานของผู้ถือหุ้นนั้น)

ประเภทของข้อมูล:

ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร วันเดือนปีเกิด จำนวนหุ้นที่ได้มา ประเภทและวันที่ของการได้มา ข้อมูลบัญชีหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

 • ① เพื่อใช้สิทธิ์และดำเนินการตามข้อผูกมัดภายใต้กฎหมายและข้อกำหนด
 • เพื่อนำมาตรการต่างๆ ไปใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นและ Toray และ
 • เพื่อการสืบสวนและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสืบหาและจัดการผู้ถือหุ้น
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครตามการสรรหา

ประเภทของข้อมูล:

ชื่อ ที่อยู่อีเมล นายจ้างและแผนก ที่อยู่บ้าน โรงเรียน หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร วันเดือนปีเกิด ประวัติการทำงาน รูปภาพ และข้อมูลที่รวมอยู่ในเรซูเม่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

เพื่อติดต่อและให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครเกี่ยวกับกิจกรรมการจ้างงานและมาตรการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสรรหา
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของ Toray และลูกค้า

ประเภทของข้อมูล:

วันที่และเวลาที่เข้าถึง เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการของลูกค้า ปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่าน ประเภทของการเข้าถึง ที่อยู่ IP ชื่อโดเมน ข้อมูลการเรียกค้น (รวมถึงเวอร์ชันและการตั้งค่าภาษา) ชื่อ ที่อยู่อีเมล เนื้อหาข้อความ นายจ้างและแผนก ที่อยู่หรือที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ วันที่และเวลาที่ส่งข้อความ
 • เมื่อลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ของ Toray โดยใช้อุปกรณ์ของตนเอง เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ที่เรียกว่าไฟล์บันทึกการทำงานของเซิร์ฟเวอร์) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำไปวิเคราะห์ในลักษณะที่จะไม่มีการระบุตัวบุคคล

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

 • การให้บริการบนเว็บไซต์
 • การรับรองปฏิบัติการทางเทคนิค
 • การสืบสวนและกำจัดการทำงานผิดพลาดของเว็บไซต์
 • การจัดหาสินค้าหรือบริการ และการให้ สืบสวน และพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ
 • การส่งข้อความโฆษณาของ Toray และการโฆษณาแบบมุ่งเป้าโดยใช้ Google และอื่นๆ
 • การวิเคราะห์คุณลักษณะและประวัติพฤติกรรมและอื่นๆ ที่ Toray ได้รับเพื่อทำความเข้าใจความสนใจ ความชอบ และอื่นๆ ของลูกค้า และการให้ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทางการตลาดตามการวิเคราะห์นั้น
 • การตอบข้อสอบถามของลูกค้า และ
 • การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของ Toray Group แก่ลูกค้าในลักษณะปลอดภัย การตรวจจับผู้ใช้ที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานและการตอบสนองต่อการละเมิดนั้น การสืบสวน การตรวจจับ การป้องกัน และการตอบสนองต่อการฉ้อโกง การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการใช้บริการของ Toray Group ในทางที่ผิด
 • เว็บไซต์ของ Toray ใช้คุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ฉบับแยกของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาตามที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และเพื่อให้ Toray ดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

4. การใช้งานร่วมของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากลูกค้าของเราและอื่นๆ อาจถูกแชร์กับบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Toray Group ดังบรรยายไว้ด้านล่างนี้ภายในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานร่วมนั้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้อมูลที่แชร์ได้:
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุใน "2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Toray ได้รับและการใช้งานข้อมูล" ข้างต้น

บริษัทที่จะมีการแชร์ข้อมูลด้วย:
บริษัทของลูกค้าและอื่นๆ โดยข้อมูลส่วนตัวในเบื้องต้นจะถูกใช้ร่วมกับบริษัทในเครือของ Toray Group ที่ระบุในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.toray.com/global/network/?p_country=&p_business_field=

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:
วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ระบุใน "2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Toray ได้รับและการใช้งานข้อมูล" ข้างต้น

ชื่อหรือตำแหน่งและที่อยู่ของบริษัทที่รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ร่วม และชื่อของตัวแทนของบริษัทนั้น:
Toray Industries, Inc. (โปรดอ่านข้อมูลโดยสรุปของบริษัทเพื่อดูที่อยู่และชื่อของตัวแทน)

5. การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

Toray จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าและอื่นๆ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนด

6. มาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัย

Toray จะดำเนินการและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอย่างปลอดภัยดังต่อไปนี้:

 1. (1) การสร้างนโยบายพื้นฐาน
  Toray ได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 2. (2) การตั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  Toray ได้สร้างข้อกำหนดภายในเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ของบุคคลนั้น
 3. (3) มาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
  นอกเหนือจากการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว Toray ยังระบุชี้ชัดถึงขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดการโดยพนักงานและได้ตั้งระบบสำหรับรายงานและติดต่อสื่อสารกับบุคคลผู้รับผิดชอบในกรณีที่ Toray ตระหนักถึงข้อเท็จจริงหรือพบร่องรอยการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อกำหนดภายใน
 4. (4) มาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของมนุษย์
  พนักงานจะดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ
 5. (5) มาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ
  Toray มีการจัดการการเข้าออกของพนักงานและกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้ามาได้ นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตดูข้อมูลส่วนบุคคลได้
 6. (6) มาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค
  มีการควบคุมการเข้าถึงเพื่อจำกัดขอบเขตของฐานข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆ ที่จัดการโดยบุคคลที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันระบบข้อมูลซึ่งจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  มีการตรวจสอบเป็นประจำโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของระบบของบริษัท
 • เว็บไซต์ของ Toray มีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งช่วยให้มีการสื่อสารและการถ่ายโอนข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ หากเบราว์เซอร์ของคุณเข้ากันไม่ได้กับเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL โปรดดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้เวอร์ชันล่าสุด โดยที่ URL ที่เริ่มต้นด้วย "https://" จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบกำลังใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL อยู่
 1. (7) การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอก
  เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ Toray จะดำเนินมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

7. ประกาศแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ฯลฯ ถูกทำลาย สูญหาย ถูกปรับเปลี่ยน หรือถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยผิดกฎหมาย ถูกส่งผ่านไปยังบุคคลภายนอก ถูกจัดเก็บในบันทึก หรือไม่เช่นนั้นก็ถูกจัดการในลักษณะที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย บริษัทมีวิธีการและกฎภายในเพื่อระบุและสืบสวนเหตุการณ์นั้นได้อย่างทันท่วงที หากการสืบสวนเผยว่ามีการละเมิด ฯลฯ Toray จะดำเนินการตามจำเป็น เช่น รายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและติดต่อบุคคลที่เป็นไปได้ว่าได้รับผลกระทบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่บังคับใช้

8. การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ฯลฯ (คำว่า “ลูกค้า” ในย่อหน้าที่ 8 ด้านล่างหมายถึงบุคคลทุกรายที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2)

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ Toray ได้รับ ลูกค้าอาจร้องขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตของกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้: โดยลูกค้าที่ประสงค์ในการร้องขอการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดด้านล่างนี้ควรส่งข้อสอบถามผ่านลิงก์ที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 ของนโยบายนี้ Toray จะพิจารณาและตอบคำร้องของลูกค้าอย่างเพียงพอตามกฎหมายและข้อกำหนดหลังจากผ่านกระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้าแล้ว

 1. (1) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง: ลูกค้าอาจร้องขอคำยืนยันว่ากำลังมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่หรือไม่ และหากมี ลูกค้าอาจร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บางอย่าง เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้งานและประเภทของข้อมูล
 2. (2) แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: ลูกค้าอาจร้องขอให้ Toray แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ใช่ข้อเท็จจริง
 3. (3) การระงับการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอื่นๆ: ลูกค้าอาจร้องขอให้ Toray ระงับการใช้งาน ลบ หรือระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามในกรณีที่ Toray กำลังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยผิดกฎหมาย หรือหากมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสิทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า
 4. (4) การร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล: ลูกค้าอาจยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล หาก Toray ไม่ตอบสนองโดยสุจริต เป็นต้น

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชน

ในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการแล้ว Toray จะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยเจตนา อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ก็จะมีการดำเนินการที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนด

10. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกและบริการของบุคคลที่สาม

Toray อาจให้ไฮเปอร์ลิงค์จากเว็บไซต์ของ Toray Group ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ Toray จะไม่รับผิดต่อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจาก Toray ไม่ได้เป็นผู้จัดการเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่ Toray ลิงก์ด้วย โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่ Toray ลิงก์ด้วยอย่างละเอียดเพื่อดูวิธีการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Google Map (ตัวอย่าง)
Toray ใช้ Google Maps API ที่ให้ริการโดย Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") บนหน้าเว็บเฉพาะบางหน้าบนเว็บไซต์ของเรา บริการนี้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของ Toray ซึ่งช่วยให้มีการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
หาก Google Maps ถูกฝังในหน้าเว็บ การเข้าถึงหน้าเว็บนั้นจะทำให้ระบบส่งที่อยู่ IP ของคุณไปยัง Google โดยตรงและมีการจัดเก็บคุกกี้ ลูกค้าอาจเข้าถึง https://policies.google.com/privacy?hl=en-US เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของ Google เมื่อใดก็ได้ และสามารถแจ้งไม่รับบริการได้
หากคุณไม่ยินยอมให้มีการส่งผ่านข้อมูลของคุณไปยัง Google เมื่อใช้ Google Maps คุณสามารถปิดใช้งานบริการ Google Maps บนเว็บได้อย่างสิ้นเชิงโดยการปิด JavaScript ในเบราว์เซอร์ของคุณ การทำเช่นนี้จะทำให้ Google Maps ถูกปิดใช้งานบนเว็บไซต์อย่างสิ้นเชิง

11. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Toray ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำแนะนำ และมาตรฐานอื่นๆ ที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผล ณ วันที่และเวลาที่มีการอัปโหลดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเว็บไซต์

12. วิธีติดต่อเรา

สำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดการโดย Toray โปรดติดต่อแผนกช่วยเหลือด้านข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่างนี้

สอบถามที่นี่