การวิจัยและพัฒนาโดยใช้จุดแข็งร่วมของเรา

ในฐานะบริษัทที่มีส่วนร่วมในสังคมผ่านวัสดุที่ล้ำหน้าของบริษัท เรากำลังก้าวสู่อนาคตด้วยการรวมจุดแข็งและนวัตกรรมแบบเปิดของกลุ่มบริษัทโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นการปฏิวัติและการแสวงหาขีดจำกัดสูงสุดของเทคโนโลยีหลักของเรา
เพื่อให้บรรลุซึ่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อชีวิตซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ Toray ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์กรที่ช่วยในการผนวกรวมผ่านกิจกรรมข้ามองค์กร การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการมีปฏิสัมพันธ์ทางเทคนิค ปัจจัยสำคัญสำหรับนวัตกรรมคือการระบุความต้องการของลูกค้าและคุณค่าของเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเพื่อที่กลุ่มบริษัทจะสามารถแสดงจุดแข็งร่วมกันได้อย่างเต็มที่

Utilizing Toray group’s Combined Strengths and open innovation

วิธีผสานความแข็งแกร่ง

ศูนย์เทคโนโลยีของเราคือหอคอยควบคุม ซึ่งรวมความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของเราเข้าไว้ด้วยกัน ที่นั่นเราได้รวมเทคโนโลยีหลักของเราเข้ากับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรม, เทคโนโลยีพื้นฐานพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์และเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับแต่ละฝ่ายธุรกิจของเรา ด้วยวิธีนี้เราจะเสริมจุดแข็งร่วมกันของกลุ่มบริษัทได้มากที่สุดและยังช่วยเร่งความเร็วในการวิจัยและพัฒนาและความเร็วในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่สำคัญ

วิธีผสานความแข็งแกร่ง

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน - การประชุมประสานงานด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน -

ตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ไปให้ถึงความลึกและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีพื้นฐานที่ไกลยิ่งขึ้นเป็นพื้นฐานทางเทคนิคของ Toray ในปัจจุบันการประชุมประสานงานด้านเทคโนโลยีพื้นฐานจะเกี่ยวกับการทำโพลิเมอไรเซชัน, การผลิตเส้นด้าย, การแปรรูปโดยใช้เส้นใย, การแปรรูปฟิล์ม, และการสังเคราะห์อินทรีย์และสาขาอื่นๆ และยังมีการกำหนดเป้าหมายขึ้นสำหรับนาโนเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ, สารสนเทศและวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีพื้นฐานอื่นๆ ที่สำคัญในการสร้างอนาคตของ Toray ปัจจุบันมีการประชุมสัมมนาเทคโนโลยีพื้นฐาน 16 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเหล่านี้มีบทบาทร่วมกันในฐานะ “สมาคมวิชาการ” ภายในองค์กรโดยรวมของ Toray

กิจกรรม

 • วิเคราะห์เทคโนโลยีของ Toray เปรียบเทียบความสามารถกับบริษัทอื่น
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีภายใน (สัมมนา กลุ่มการศึกษา และอื่นๆ)
 • วางแผนและจัดหลักสูตรการศึกษาอิสระเฉพาะด้าน
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล ต่อยอดเทคโนโลยี
 • เสนอมาตรการทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีพื้นฐาน

มีกลุ่มการประชุมสัมมนาเทคโนโลยีพื้นฐาน (คณะกรรมการย่อย) 16 กลุ่มที่ทำงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและสถานที่ทำงาน

เทคโนโลยีหลัก

 • การทำโพลิเมอไรเซชัน
 • การปั่นด้าย
 • การแปรรูปฟิล์ม
 • การแปรรูปโดยใช้เส้นใย
 • เยื่อหุ้มเพื่อการใช้งาน
 • วัสดุโครงสร้าง

เทคโนโลยีร่วม

 • เทคโนโลยีแปรรูป
 • การสังเคราะห์อินทรีย์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

เทคโนโลยีพื้นฐานใหม่

 • นาโนเทคโนโลยี
 • นวัตกรรมวัสดุใช้งาน
 • โพลิโอเลฟิน
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การแปรรูปฟิล์ม
 • กาว

การส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิด

Toray Group ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนข้ามอุตสาหกรรม รัฐบาลและวิชาการทั่วโลกเพื่อแนะนำแนวคิดดั้งเดิมที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์พื้นฐานและร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย

การส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิด

แนวโน้มในการเข้าร่วมโครงการระดับชาติ

Graph:แนวโน้มในการเข้าร่วมโครงการระดับชาติ