องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ซีเอสอาร์ในประเทศไทย

เพื่อดำเนินตามหลักปรัชญาบริหารในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและแนวนโยบายซีเอสอาร์ กลุ่มโทเรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงาน การทำกิจกรรมไม่เพียงแต่ประโยชน์ที่จะมีต่อชุมชนและสังคมเท่านั้น แต่การได้ทำกิจกรรมร่วมกันยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือต่อกันในกลุ่มผู้ที่ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย นอกจากการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวนโยบายซีเอสอาร์ เช่น ความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ความปลอดภัยของสินค้าของเรา ความรับผิดชอบต่อสินค้าของเรา การดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ

รณรงค์นโยบายซีเอสอาร์

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการดำเนินกิจการตามแนวคิดซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราสามารถนำแนวคิดซีเอสอาร์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายซีเอสอาร์ให้เข้าใจง่ายสำหรับพนักงานและการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เราจึงได้กำหนดคำจำกัดความสั้นๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ ที่มีความใกล้เคียงเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของเรา ดังนี้

“สินค้าคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม พร้อมการกำกับดูแล”

สินค้าคุณภาพ

ราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้ทันกับความต้องการของตลาด เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานปลอดภัย (ที่ทำงานและการทำงาน)

เราจะยึดมั่นด้านความปลอดภัย ในการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน ถูกสุขอนามัย และสร้างมาตรฐานการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย ส่งเสริมสวัสดิภาพในการทำงาน

ใส่ใจสภาพแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมและชุมชน)

เราจะใส่ใจในสภาพแวดล้อม ทั้งในโรงงาน ชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบ

พร้อมการกำกับดูแล

เราจะกำกับดูแลให้หน่วยงานและองค์กรทำงานด้วยหลักของความถูกต้อง เป็นธรรม มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงาน หน่วยงาน และบริษัทเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง