ปรัชญาโทเร

กลุ่มโทเรดำเนินการภายใต้แนวคิดการบริหารงานที่ว่า “องค์กรเป็นสถาบันมหาชนของสังคม มีส่วนช่วยสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 1926 โดยมีจุดมุ่งหมายคือการดำรงอยู่ในฐานะขององค์กรที่ได้รับความนับถือจากสังคม
“คติพจน์บริษัท” ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกจากแนวคิดดังกล่าว ในปี 1955 และในวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งเมื่อปี 1986 ได้มีการจัดทำระบบโครงสร้างปรัชญาการบริหารโดยมี “ปรัชญาองค์กร” ปัจจุบันอยู่ในลำดับสูงสุด ปรัชญาการบริหารดังกล่าวได้รับการสืบทอดมาโดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นบางส่วนและได้นำแนวคิดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาจัดระบบโครงสร้างเป็น “ปรัชญาโทเร” พร้อมกับการประกาศวิสัยทัศน์การบริหารระยะยาว “TORAY VISION 2030” ในเดือนพฤษภาคม 2020
“ปรัชญาโทเร” ประกอบไปด้วย “ปรัชญาองค์กร” “นโยบายพื้นฐานการบริหาร” “แนวทางการปฏิบัติขององค์กร” ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารที่ปฏิบัติกันมา โดยได้เพิ่ม “สโลแกนบริษัท” ซึ่งแสดงท่าทีที่ชัดเจนขององค์กรเพื่อทำให้ปรัชญาองค์กรเป็นรูปเป็นร่าง “วิสัยทัศน์” แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่กลุ่มโทเรจะดำเนินการต่อไปในอนาคต “วัฒนธรรมองค์กร” อาทิ ค่านิยมและมุมมองการบริหารที่สืบทอดกันมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทอันเป็นพื้นฐานแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ และ“หลักการของประธาน”

ปรัชญาองค์กร

มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมทางความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์

นโยบายพื้นฐานการบริหาร

เพื่อลูกค้าของเรา:
มอบคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าของเราด้วยสินค้าคุณภาพสูง
และบริการที่เป็นเลิศ
เพื่อพนักงานของเรา:
มอบงานที่มีคุณค่าและโอกาสที่เป็นธรรม
เพื่อผู้ถือหุ้นของเรา:
มอบการบริหารที่จริงใจและเชื่อถือได้
เพื่อสังคม:
สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อถือระหว่างกันด้วยความรับผิดชอบในฐานะหนึ่งในสมาชิกของสังคม

แนวทางการปฎิบัติขององค์กร

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
จริยธรรมและความเป็นธรรม
ตอบสนองความเชื่อถือและความคาดหวังของสังคมโดยดำเนินการด้วยความเป็นธรรมด้วยจริยธรรมระดับสูงและสำนึกรับผิดชอบอันแรงกล้าภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม
มุ่งเน้นลูกค้า
เสนอทางเลือกคุณค่าสูงแก่ลูกค้า แสวงหาความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพมาตรฐานสูงสุดระดับโลก
นวัตกรรมและความสร้างสรรค์
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของบริษัท และมุ่งมั่นเพื่อวิวัฒนาการและการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
การสร้างความสามารถหน้างานให้แข็งแกร่ง
เรียนรู้จากซึ่งกันและกัน และพยายามพัฒนาด้วยตนเองในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความชำนาญ เพื่อสร้างความสามารถหน้างานอันเป็นพื้นฐานของกิจกรรมองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง
การประสานงานและการสร้างคุณค่าร่วมกัน
สร้างสรรค์คุณค่าใหม่และพัฒนาไปกับสังคมโดยการร่วมมือประสานงานภายในเครือและโดยการร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานภายนอก
การเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล
จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานแสดงความสามารถออกมาด้วยตนเอง และสร้างบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาให้กับคนและองค์กร
การเปิดเผยข้อมูล
รักษาความโปร่งใสในการบริหารงานโดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทอย่างเหมาะสม
และส่งเสริมการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเคารพสิทธิมนุษยชน
เติมเต็มความรับผิดชอบของเราด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนในฐานะองค์กรซึ่งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

สโลแกนบริษัท

Innovation by Chemistry

“Innovation” แสดงถึง
(1) การทำให้ปรัชญาองค์กร “มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมทางความคิดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์” เป็นจริงได้โดยการส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรมและวัสดุก้าวล้ำ
(2) การท้าทาย “Innovation” ในกิจกรรมองค์กรทุกด้าน ไม่ใช่แค่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเท่านั้น

“Chemistry” แสดงถึง
(1) การส่งมอบวัสดุก้าวล้ำโดยใช้ “เคมี” เป็นหลักเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่และสนับสนุนการพัฒนาสังคมอันยั่งยืนไปพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโทเรทั้งหมด อาทิ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
(2) “การร่วมมือและการหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว” ของกลุ่มโทเรทุกบริษัทและทุกฐานกิจการในแต่ละประเทศทั่วโลก

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มโทเร

“วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มโทเร” เป็นการแสดงให้เข้าใจถึงโลกที่กลุ่มโทเรมุ่งหมายในปี 2050 และประเด็นสำคัญที่กลุ่มโทเรต้องดำเนินการเพื่อให้โลกที่มุ่งหมายเป็นจริงเอาไว้อย่างชัดเจนโดยการแสดงตัวเลขเป้าหมายที่พึงบรรลุในปี 2030 ในฐานะหลักไมล์ระหว่างดำเนินงาน

วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นว่าภารกิจของกลุ่มโทเรคือการเสนอทางออกที่แท้จริงต่อประเด็นปัญหาที่โลกกำลังเผชิญด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวัสดุก้าวล้ำที่ต้องสร้างสมดุลระหว่าง “การพัฒนา” และ “ความยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มขึ้นของประชากร การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ และทรัพยากรลดน้อยลง เป็นต้น

การปฏิญาณเรื่อง “ความทุ่มเทพยายามเพื่อไม่ให้การเติบโตของกลุ่มโทเรสร้างผลกระทบด้านลบต่อความยั่งยืนของโลก ควบคู่ไปกับการทุ่มเทกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก อาทิ สนธิสัญญาปารีส และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก” เป็นการแสดงทิศทางการดำเนินการเพื่ออนาคตของกลุ่มโทเรและเป็นพื้นฐานของวิสัยทัศน์การบริหารระยะยาว “TORAY VISION 2030”

วัฒนธรรมองค์กร

มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มโทเรพัฒนามาจนถึงปัจจุบันด้วยความพยายามที่ไม่หยุดยั้ง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และนำจิตวิญญาณเรื่องการอาสาเพื่อสังคมมาเป็นหลักในการบริหารงาน
ความมุ่งมั่นดังกล่าวอยู่ในปรัชญาองค์กร “มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมทางความคิดเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์” ด้วยเช่นกัน
การมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ คือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขประเด็นทางสังคมที่โลกกำลังเผชิญด้วยวัสดุก้าวล้ำและการสร้างคุณค่าใหม่ อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรและพลังงาน และสังคมสุขภาพดีอายุยืนยาว

บริหารโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง

กลุ่มโทเรได้พยายามอย่างหนักในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีรับผิดชอบต่อสังคม และมีแรงจูงใจสูงด้วยการสร้างความมีชีวิตชีวาภายในบริษัทมาโดยตลอดนับแต่ก่อตั้งบริษัท แนวคิดเรื่อง
“คนเป็นผู้กำหนดความเจริญและความเสื่อมถอยขององค์กรและคนคือผู้ก่อร่างอนาคตให้กับองค์กร” ไม่ได้มีแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่นำไปใช้แพร่หลายในกลุ่มโทเรในต่างประเทศด้วยเช่นกันโดยได้ดำเนิน “การบริหารงานในแบบโทเร” ไปทั่วโลกพร้อมกับเคารพธรรมเนียมและวิธีการคิดทางสังคมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละดินแดน

บริหารจากมุมมองระยะยาว

กลุ่มโทเรใส่ใจในวัสดุก้าวล้ำ และสืบสาน DNA “การแสวงหาจนถึงขีดสุด” ดังคำกล่าวที่ว่า “เมื่อขุดสิ่งหนึ่งให้ลึกลงไปก็จะเกิดสิ่งประดิษฐ์และการค้นพบใหม่ๆ (ยิ่งลึกยิ่งใหม่)”
กลุ่มโทเรศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคมจากมุมมองระยะยาวตามความต้องการของยุคสมัยแล้วดำเนินแนวทางพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและวัสดุก้าวล้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นควบคู่กับการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจ

จิตวิญญาณนักบุกเบิก

กลุ่มโทเรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีในฐานะแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเติบโตขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยได้ทุ่มเทพยายามยกระดับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง และเชื่อมโยงเทคโนโลยีแนวหน้าเข้ากับวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน ทั้งยังท้าทายทำสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญนอกเหนือจากการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการผลิต เช่น การขยายกิจการในต่างประเทศก่อนบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆ ลักษณะของกลุ่มโทเรคือแต่ละคนดำเนินการด้วยจิตวิญญาณนักบุกเบิกโดยผู้ที่ทำงานด้วยกันต่างเคารพในลักษณะเฉพาะบุคคลและความเป็นอิสระของกันและกัน จนเกิดความแข็งแกร่งโดยรวมอันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

หลักการของประธาน

มุ่งหมายรูปแบบที่พึงเป็นตามหลักพื้นฐานและตามความสัตย์จริง แล้วทำในสิ่งที่พึงกระทำ

หากตรวจสอบลงลึกข้อเท็จจริงจนถึงที่สุด กระทั่งเข้าใจปัญหาในปัจจุบันและสาเหตุที่แท้จริง และรู้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบที่พึงเป็นและประเด็นที่จะนำไปสู่รูปแบบดังกล่าวคืออะไรแล้ว สิ่งที่พึงกระทำก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นมาเอง การแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ นั้น จำเป็นต้องดึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ประสานงานโดยรวม และชี้นำเพื่อดำเนินการแก้ไข ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลง และคำนึงเรื่องการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ทุกคำตอบอยู่ที่หน้างาน

สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาคือเรียบเรียงข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุจนถึงที่สุดโดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน หากตรวจสอบหน้างานให้ดีจนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงได้แล้ว “สิ่งที่พึงกระทำ” ก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นมาเอง

พิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัท

การดำเนินการโดยคำนึงเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญาองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก การดำเนินการโดยตั้งเป้าให้เกิด “ความเหมาะสมที่สุดโดยรวม” ต่อทั้งบริษัทและสังคมโดยรวม ไม่ใช่ “ความเหมาะสมที่สุดต่อปัจเจกบุคคล” ต่อรายคนหรือรายหน่วยงาน โดยการหันหน้าเข้าหาคนอื่นด้วยแนวคิดที่ว่า “คนทั่วโลกกำลังทำทุกอย่างด้วยความถูกต้อง” แล้วพูดคุยในเชิงลึกอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่มีสถานะหรือความคิดที่แตกต่างกัน รวมถึงการสร้างระบบให้ “ความเหมาะสมที่สุดโดยรวม” สอดคล้องกับ “ความเหมาะสมที่สุดต่อปัจเจกบุคคล” ถือเป็นสิ่งสำคัญ

มีใจมุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

ตอนที่กำลังจะพ่ายแพ้ต่อความกดดันหรือสิ่งยั่วยุต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่ต้องรักษาไว้ คือความซื่อสัตย์ (ทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่พูดเท็จ) ความจริงใจ (จริงจัง มุ่งมั่น ทุ่มเท) ความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าต่อเส้นทางที่ตนกำหนดว่าถูกต้องโดยไม่หลงทาง สิ่งเหล่านั้นจะสร้างกลุ่มโทเรที่แข็งแกร่งโดยแต่ละคนทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่หน้างานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น