History

2554

เครื่องประเมินภาคสนามสำหรับ photovoltaic
เครื่องประเมินภาคสนามสำหรับ photovoltaic

ก่อตั้ง Environment & Energy Center (เซตะ)

ในเดือนเมษายน 2552 เราได้ก่อตั้ง Automotive & Aircraft Center (A&A Center) ขึ้นที่โรงงานนาโกย่าของเรา ด้วยการผนวกรวมโรงงานเพื่อการพัฒนาวัสดุขั้นสูงหลายแห่งของเราเข้าไว้ในภาคยานยนต์และอากาศยาน ทำให้เราสามารถร่วมมือดำเนินการพัฒนาร่วมกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้อย่างแข็งแกร่งและยังช่วยเร่งการพัฒนาให้ก้าวไกล นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านสภาพแวดล้อมและพลังงาน เรายังก่อตั้ง Environment & Energy Center (E&E Center) ขึ้นที่โรงงานเซตะในเดือนมกราคม 2554 ศูนย์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นฐานในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่หยุดนิ่งและเร่งการพัฒนานวัตกรรมตามรูปแบบธุรกิจด้วยวิธีการสร้างสรรค์แบบเปิด (ร่วมมือกับภายนอก) กับลูกค้าของเรา