History

2539

Toray Human Resources Development Center ที่อยู่ติดกับโรงงานมิชิมา
Toray Human Resources Development Center ที่อยู่ติดกับโรงงานมิชิมา

เปิด Toray Human Resources Development Center (มิชิมา)

ที่ Toray เราเชื่อว่า "การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" เป็นงานด้านการบริหารจัดการที่มีความสำคัญมากที่สุด เราส่งเสริมการฝึกอบรมในทุกระดับ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป Toray Human Resources Development Center ซึ่งเปิดขึ้นในปี 2539 ทำหน้าที่เป็นฐานหลักสำหรับการดำเนินการเหล่านี้ Katsunosuke Maeda ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อธิบายถึงจุดประสงค์ของศูนย์แห่งนี้ว่า "ผู้คนเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรก้าวหน้าหรือตกต่ำ และก็เป็นบุคลากรที่เป็นผู้เปิดเส้นทางไปสู่อนาคตของบริษัท สำหรับบริษัทของเรา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการตอบสนองจุดประสงค์สามประการ ประการที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมในวงกว้างในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม รวมทั้งคนทำธุรกิจที่มีบทบาทสนับสนุนและสามารถปฏิบัติตนอย่างมีความเป็นธรรม มีจริยธรรมที่สูง และมีสำนึกรับผิดชอบ ประการที่สองคือ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ มีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ที่ถูกคาดหมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร, ทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางในระดับสูง, เห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นมา และสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างเต็มที่และทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง ประการที่สาม เพื่อพัฒนาผู้นำที่มองการณ์ไกล มีความเป็นผู้นำ และมีความสมดุล"