History

2506

TTTM และ โรงงานปั่นด้าย [ทศวรรษ 2513]
TTTM และ โรงงานปั่นด้าย [ทศวรรษ 2513]
TTTM และ โรงงานปั่นด้าย [ทศวรรษ 2513]
TTS
TTS

ก่อตั้งบริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (ปัจจุบัน บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)) และบริษัทโทเรไนล่อนไทย จำกัด (ปัจจุบัน บริษัทไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด) ในไทย

อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ของญี่ปุ่นเติบโตสูงมากในช่วงกลางจนถึงปลายทศวรรษที่ 2493 และในช่วงกลางจนถึงปลายทศวรรษที่ 2503 ทั้งนี้ Toray ได้ทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทการค้าในการขยายกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการส่งออกของตนเองออกไป ประเทศกำลังพัฒนาในต่างประเทศมีการพึ่งพาเสื้อผ้าและสิ่งทอนำเข้าในระดับสูง แม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะเป็นของใช้จำเป็นในแต่ละวัน เมื่อมองเห็นว่า การส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศจะส่งผลให้มีการสร้างงานได้มาก บรรดาประเทศเหล่านั้นจึงเริ่มต้นรับเอานโยบายการปรับให้เป็นอุตสาหกรรมมาใช้โดยมุ่งหวังที่จะแทนที่การนำเข้า บริษัทการค้าสนับสนุนให้ผู้ผลิตของตนเองเติบโตขยายตัวผ่านทางการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อเป็นวิธีการในการปกป้องตลาดของตนเอง และ Toray ก็ได้ให้การตอบสนองด้วยความกระตือรือร้น ระยะเริ่มแรกของการผลิตในท้องถิ่นมีลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการลงทุนพื้นฐานสามทาง อันได้แก่ บริษัทการค้า เงินทุนท้องถิ่น และ Toray ในเดือนมีนาคม 2506 Toray ได้ก่อตั้งบริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (ปัจจุบัน บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)) (TTTM) เพื่อเป็นผู้มอบบริการการปั่น การทอ และการย้อมแบบผนวกรวมกันสำหรับเส้นใยพอลิเอสเตอร์-เรยอนในไทย นับได้ว่าเป็นธุรกิจแรกของการผลิตในท้องถิ่นในต่างประเทศ