History

2505

Basic Research Laboratories (ปัจจุบัน Pharmaceutical Research Laboratories)
Basic Research Laboratories (ปัจจุบัน Pharmaceutical Research Laboratories)
New Frontiers Research Laboratories
New Frontiers Research Laboratories

ก่อตั้ง Basic Research Laboratories (ปัจจุบัน Pharmaceutical Research Laboratories) (คะมะกุระ)

ในปี 2504 ในโอกาสการฉลองครบรอบสามสิบห้าปีของการก่อตั้งของเรา ฝ่ายบริหารของ Toray ได้ทำการตัดสินใจที่สำคัญสองประการ ประการแรกคือ ถอนตัวจากธุรกิจการผลิตด้ายเรยอนซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของเรา ประการที่สองคือ จัดตั้ง Basic Research Laboratories ในเดือนกันยายน 2505 ในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ ประธาน Shigeki Tashiro ได้กล่าวแสดงความหวังว่า ห้องปฏิบัติการนี้ "มีจุดมุ่งหมายเพื่องานวิจัยที่ยิ่งใหญ่ในการแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาต่างๆ ในอีก 20 ปีข้างหน้า" นับตั้งแต่จัดตั้งสถานที่แห่งนี้ขึ้นในบริเวณเนินเขาที่สวยงามของคะมะกุระ ก่อให้เกิดบรรยากาศของการทำงานศึกษาวิจัยโดยอิสระและยังส่งเสริมให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการทำการวิจัยแบบอิสระโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของพวกเขาเอง ในปี 2542 Basic Research Laboratories มีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในระดับเทียบเท่ากับเป็นแผนกหนึ่งของบริษัท และได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า Basic Research Center Pharmaceutical Research Laboratories (ชื่อใหม่จากชื่อเดิม Basic Research Laboratories) ได้ก่อตั้งขึ้น ณ ศูนย์แห่งนี้ และในปี 2546 มีการจัดตั้ง New Frontiers Research Laboratories ขึ้น