History

2503

พิธีการมอบรางวัลครั้งแรก [มีนาคม 2504]
พิธีการมอบรางวัลครั้งแรก [มีนาคม 2504]

ก่อตั้ง Toyo Rayon Science Foundation (ปัจจุบัน Toray Science Foundation)

เพื่อให้บรรลุตามสโลแกนของบริษัทดังที่ว่า "Toyo Rayon ให้การสนับสนุนชุมชน" ในเดือนมิถุนายน 2503 เราจัดสรรเงินจำนวน 1 พันล้านเยน สำหรับดำเนินการจัดตั้ง Toyo Rayon Science Foundation (ปัจจุบันToray Science Foundation) เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่น โดยที่เป็นอิสระจากธุรกิจของ Toray ในปัจจุบัน กิจกรรมของมูลนิธิครอบคลุมการจัดหาเงินช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบให้เปล่าเพื่อนำมาให้การสนับสนุนในรูปแบบของกองทุนและวัสดุที่จำเป็นสำหรับการทำการวิจัยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการมอบเป็นรางวัลให้แก่บุคคลที่มีความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี