History

2499

Central Research Laboratories เมื่อเปิดครั้งแรก
Central Research Laboratories เมื่อเปิดครั้งแรก

ก่อตั้ง Central Research Laboratories (ชิงะ)

หลังจากการก่อตั้งในทันที เราได้จัดตั้งฝ่ายการวิจัยขึ้นมา นอกจากดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสภาพจริงของแต่ละโรงงานแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการศึกษาวิจัยโดยอิสระอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภาวะการตกต่ำของงานการวิจัยได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากจำนวนบุคลากรด้านงานวิจัยที่ลดลง หลังเกิดสงคราม เราได้กลับมาทำงานวิจัยเรื่องไนลอน 6 ต่อ และในปี 2495 เราเริ่มต้นทำการวิจัยเรื่อง "Fiber-III" (เส้นใยพอลิเอสเตอร์) ในฐานะที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่สามหลังจากเรยอนและไนลอน ในโครงการเพื่อรำลึกการครบรอบสามสิบปีของการก่อตั้งของเรา ในเดือนเมษายน 2499 เราได้สร้าง Central Research Laboratories ของเราจนแล้วเสร็จ ณ ที่ราบสูง Sonoyama ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของโรงงานชิงะ และขยายขอบข่ายการวิจัยของเราให้กว้างไกลไปกว่าเรื่องเส้นใยโดยครอบคลุมไปถึงด้านต่างๆ เช่น พลาสติกและฟิล์ม ที่นี่ Toray ได้สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการขยายตัวและการเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจไปสู่อนาคต ด้วยการทำงานการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ อาทิ "Fiber-IV" (เส้นใยอะคริลิก), เส้นใยพอลิโพรพิลีน และฟิล์มพอลิเอสเตอร์