Environment & Engineering

สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม

ขณะที่เราเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจวิศวกรรมโรงงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เราก็คาดหวังที่จะขยายส่วนสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในธุรกิจการบำบัดน้ำ

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ภาพรวมธุรกิจของโทเร