ข้อมูลผู้ถือหุ้น

2566 (กรกฎาคม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น.
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2565 (กรกฎาคม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น.
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2564 (กรกฎาคม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น.
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2563 (กรกฎาคม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2562 (มิถุนายน)

การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) เวลา 14:00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น.
บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)

2562 (มกราคม)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)