ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประกอบธุรกิจของบริษัท

สรุปผลประกอบการในปี 2560 (เมษายน 2560 ถึง มีนาคม 2561)

ยอดขายในรอบปีบัญชี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559 จะเห็นว่า ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,086 ล้านบาท เป็น 1,180 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 94 ล้านบาทคิดเป็น 8.6 % วิเคราะห์แยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้


ผ้าผืนทอ ยอดขายรวมในปี 2560 เท่ากับ 795 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 55 ล้านบาท ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงซบเซา กลุ่มลูกค้าของผ้าทอส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าชุดเครื่องแบบต่างๆ ซึ่งจะผันแปรตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหลักในกลุ่มตะวันออกกลางยังคงซบเซาเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในปีที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรจึงไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ส่วนตลาดญี่ปุ่น บริษัทฯต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ประกอบกับค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่า ทำให้ปริมาณการส่งออกสำหรับผ้าทอในปี 2560 ลดลง สำหรับตลาดในประเทศ ผู้บริโภคยังคงมีกำลังซื้อต่ำจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้บริษัทฯต้องแสวงหาตลาดชุดเครื่องแบบใหม่ๆที่ต้องการผ้าทอที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นเช่นกลุ่มข้าราชการ บริษัทเอกชน และกลุ่มอาเซียน


ผ้าถัก ยอดขายรวมในปี 2560 เท่ากับ 365 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ยอดขายเท่ากับ 220 ล้านบาท พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นราว 145 ล้านบาทหรือ 66% เนื่องจากตลาดผ้าถักมีการแข่งขันสูงมากทั้งด้านราคาและคุณภาพ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้อาศัยพันธมิตรทางการค้าเพื่อลดความรุนแรงในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาด สำหรับตลาดในประเทศ ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดตลาดชุดเครื่องแบบอื่นๆ ส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทฯได้ขยายตลาดสู่กลุ่มชุดลำลองในประเทศญี่ปุ่น


ผ้าเบาะรถยนต์ ยอดขายรวมในปี 2560 เท่ากับ 20 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4 ล้านบาทและเป็นยอดขายในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯมีข้อจำกัดทางการผลิต ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่เน้นการขยายตัวในสินค้าชนิดนี้และยอดขายที่เกิดขึ้นมาจากลูกค้าเดิมที่มีอยู่เท่านั้น


2562
2561
2560
2559
2558

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558


การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557


การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557