PT EASTERNTEX

ภาพรวม

บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2506 โดยเป็นบริษัทแรกที่เป็นบริษัทต่างประเทศในเครือโทเร บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2524 เรามีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกประมาณ 45 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาคารโรงงานสำหรับกระบวนการปั่นด้าย การทอผ้า การถักผ้า การย้อมผ้า การตกแต่งสำเร็จ การลดน้ำหนักผ้า การตกแต่งสะท้อนน้ำ

การก่อตั้งบริษัท บริษัทฯก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2506
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2524
ลักษณะธุรกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ การปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ย้อมผ้า แต่งสำเร็จ และรับจ้างทอผ้า ตีเกลียว และย้อมผ้า
สำนักงานใหญ่ 6th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
TEL +66-2266-6593-4, +66-2238-3950-1
FAX +66-2238-3959, +66-2266-66101

CONTACT US

โรงงาน เลขที่ 33/3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทร. +66-3433-1788-90
แฟกซ์ +66-3433-1915
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท (ชำระแล้ว)