นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโทเร

เมมเบรนบำบัดน้ำ

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและมลพิษทางน้ำทั่วโลก เราได้ทำการพัฒนาเมมเบรนประสิทธิภาพสูงภายในบริษัทหลากหลายชนิด โดยใช้เทคโนโลยีที่โทเรมีความเชี่ยวชาญ เช่น เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์ และนาโนเทคโนโลยีขณะเดียวกัน เรากำลังยื่นข้อเสนอไปทั่วโลกสำหรับระบบที่สามารถรับประกันได้ถึงแหล่งน้ำที่ยั่งยืน

โครงสร้างขององค์ประกอบ RO

เทคโนโลยีของโทเร