นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโทเร

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่เราต้องเผชิญ – ซึ่งรวมถึงภาวะโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ภาวะการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการหมดไปของทรัพยากร – ถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาเหล่านี้แล้ว โทเรจึงได้แถลงถึงนโยบายการบริหารที่จะมุ่งเน้นไปยังเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก และเรายังสนับสนุนโครงการเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุน้ำหนักเบา และกระบวนการประหยัดพลังงานล้ำสมัย เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และด้วยการผนวกรวมของเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้เราสามารถเดินหน้าการวิจัยและพัฒนาก่อนหน้านี้กับวัสดุที่ไม่ใช้ปิโตรเคมีต่อได้ ด้วยวิธีการลักษณะนี้และวิธีการแบบอื่นๆ เราได้ทุ่มเทให้กับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรและพลังงานรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกโดยการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มโทเรกำลังสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบ LCM ตามแนวคิด "การบริหารจัดการวงจรชีวิต - Life Cycle Management" (LCM) ด้วยการมีส่วนร่วมในแนวคิดที่เป็นไปได้จริงในการลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อให้การจัดการ LCM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงได้คิดค้น "การประเมินวงจรชีวิต - Life Cycle Assessment" (LCA) เพื่อริเริ่มกิจกรรมที่จะขยายการจัดการ LCM และทำให้เป็นแนวปฏิบัติที่ทุกแห่งต้องมี

การสร้างความแข็งแกร่งให้ การวิจัยและพัฒนา ในแนวคิดของนวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราทุ่มเทให้การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนที่เน้นด้านรีไซเคิล โดยการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีของโทเร

แหล่งข้อมูลและหมายเหตุ

จำนวนประชากรโลก :
ปี 1900 : องค์กรสหประชาชาติ,「โลกที่มีประชากรหกพันล้านคน」(1999)
2010 : องค์กรสหประชาชาติ,「ประมาณการประชากรโลก : ฉบับปรับปรุงปี 2010」
2100 : องค์กรสหประชาชาติ,「ประมาณการประชากรโลก : ฉบับปรับปรุงปี 2010(ระดับกลาง)」

การปล่อยก๊าซ CO2(การปล่อยก๊าซ CO2 ที่เกิดจากแหล่งพลังงาน) สำหรับปี 2010 เป็นต้นไป, ประมาณการจากหลักการการจำลองตามบรรทัดฐานของ IEA "มุมมองเรื่องเทคโนโลยีพลังงานปี 2010" :
ปี 1900 : ตัวเลขการแปลงก๊าซ CO2 ตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์การวิเคราะห์ข้อมูลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Information Analysis Center)
ปี 2000 : IEA「มุมมองพลังงานโลกปี 2002」 2010,
2030 : IEA「มุมมองเรื่องเทคโนโลยีพลังงานปี 2010」

ปริมาณการใช้พลังงาน :
ปี 1900 : "การประเมินการหมดไปของพลังงานประเภทปิโตรเลียม และพลังงานที่กำเนิดจากฟอสซิลประเภทอื่นๆ (Assessment of the Depletion of Chiefly Petroleum and Other Fossil-based Energies)," รายงานที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยกลางเรื่องอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า (Central Research Institute of Electric Power Industry) (1996) 2000,
2010 : IEA「มุมมองพลังงานโลกปี 2002」
2030 : IEA「มุมมองพลังงานโลกปี 2009」

ชีวิตที่ปราศจากการดื่มน้ำ :
รายงาน IWMI ปี 2006」

ชีวิตที่ปราศจากไฟฟ้า IEA :
「มุมมองพลังงานโลกปี 2010」

ประชากรที่อยู่ในความยากจน :
ตัวเลขที่ประกาศโดยธนาคารโลก (WBK) ในปี 2008

ประชากรทีได้รับสารอาหารต่ำกว่าเกณฑ์ :
จากเว็บไซต์โครงการอาหารโลก (World Food Programme)

การขาดแคลนน้ำมัน และการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ :
"White Paper on Energy 2010" ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (Agency for Natural Resources and Energy) * ไม่รวมหินน้ำมัน