เทคโนโลยีหลักของโทเร

ท้าทาย
ขีดจำกัดขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
– สาขาเทคโนโลยีของโทเร –

เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท เทคโนโลยีหลักของโทเร คือ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีโพลิเมอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เรายังขยายการดำเนินการของเราจากเส้นใยและสิ่งทอไปยังฟิล์ม Fine Chemicals และเรซินพลาสติก กลุ่มโทเรยังก้าวสู่ประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุเชิงประกอบขั้นสูง เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบำบัดน้ำและเมมเบรน เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เพิ่มนาโนเทคโนโลยีลงในเทคโนโลยีหลักของเรา และได้พัฒนาวัสดุล้ำสมัยสำหรับตลาดที่กำลังเจริญเติบโตเช่นกัน

การเสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง

Fundamental Technologies Liaison Conferences มีเป้าหมายในการศึกษาเชิงลึกและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีพื้นฐานที่ก่อให้เกิดหลักการทางเทคนิคที่โทเร ซึ่งกำลังศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอย่างกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ การผลิตเส้นด้าย กระบวนการการใช้งานไฟเบอร์ กระบวนการผลิตฟิล์ม สารอินทรีย์สังเคราะห์ และสาขาอื่นๆ ยังมีการตั้งเป้าหมายในสาขาอย่างนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการวางรากฐานสำหรับอนาคตของโทเร ปัจจุบัน Fundamental Technologies Liaison Conferences ที่เปิดใช้งานอยู่มีทั้งหมด 14 แห่ง สถานที่เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกลุ่ม "สังคมวิชาการ" ภายใต้องค์กรโทเรทั้งหมด

ความสามารถทางเทคโนโลยี

เป้าหมาย และกิจกรรม

เป้าหมาย

 • บรรลุการเป็นผู้นำระดับสากลในเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • ให้การสนับสนุนนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษในระดับแนวหน้าในแต่ละสาขา
 • สร้างสาระสำคัญขนาดใหญ่
 • นำเสนอเทคโนโลยีและข้อมูลล้ำสมัย
 • สนับสนุนการวิจัยข้ามอุตสาหกรรม / สาขาวิชา

กิจกรรม

 • วิเคราะห์เทคโนโลยีของโทเร, เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันเทียบกับบริษัทอื่นๆ
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีภายในองค์กร (จัดสัมมนา กลุ่มการเรียนรู้ และอื่นๆ)
 • วางแผนและจัดคอร์สการเรียนอิสระเฉพาะทาง
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
 • ฝึกฝนทรัพยากรมนุษย์ รักษาเทคโนโลยีให้คงอยู่ต่อไป
 • นำเสนอมาตรการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ระบบสำหรับปฏิบัติงาน

Fundamental Technologies Liaison Conferences ทั้ง 14 แห่งก้าวข้ามทั้งเส้นแบ่งระหว่างองค์กรและสถานที่ตั้งของธุรกิจ

เทคโนโลยีหลัก

 • การเตรียมพอลิเมอร์จากพอลิเอสเตอร์
 • การเตรียมพอลิเมอร์ การเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง และกระบวนการการเตรียมพอลิเมอร์
 • วัสดุโครงสร้าง
 • การปั่น
 • กระบวนการการผลิตฟิล์ม
 • กระบวนการการใช้งานไฟเบอร์
 • เมมเบรนสำหรับใช้งานจริง

เทคโนโลยีใช้ร่วมกัน

 • เทคโนโลยีกระบวนการ
 • สารอินทรีย์สังเคราะห์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีพื้นฐานใหม่

 • นาโนเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • กระบวนการการผลิตฟิล์ม
 • วัสดุสำหรับใช้งานจริงล้ำสมัย

เทคโนโลยีของโทเร