ข้อมูลผู้ถือหุ้น

สรุปผลการดําเนินงานปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2560 กำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการของรัฐบาลไทยในการขยายการส่งออกทำให้ค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น จากการเติบโตของการส่งออกซึ่งส่งผลให้เกิดการแข็งค่าของเงินบาท อีกทั้ง สถานการณ์กดดันจากการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดต่างประเทศที่เริ่มรุนแรงขึ้นเช่นเดียวกัน

 

ยอดขายของบริษัทในปี 2560 มีมูลค่า 8,691 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 6 แต่ผลกำไรสุทธิคำนวณตามวิธีส่วนได้เสียนั้นกลับเพิ่มขึ้นจาก 378 เป็น 542 ล้านบาท รวมไปถึงในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งปรากฎกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 298 เป็น 495 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับบรรลุเป้าหมายจากความมุ่งมั่นในการทำกำไรให้กับบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะประสบกับปัญหายอดขายจากการส่งออกที่ลดลงด้วยปัจจัยของอัตราเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประกอบกับสภาวะตลาดที่ย่ำแย่ของประเทศแถบตะวันออกกลาง
[ อ่านต่อ ]

2560 (1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561)
2559 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560)
2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)
2558 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2558)
2557