มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยมีกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิทุกปี จุดมุ่งหมายของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ในแต่ละปีมูลนิธิโทเรฯ ได้ให้เงินทุนวิจัยและมอบรางวัลให้โครงการต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านเคมี ด้านเกษตรกรรม และฟิสิกส์ นับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิได้ให้ทุนสนับสนุนเป็นจำนวน 124 ล้านบาท รวมมอบให้กับผู้รับรางวัลทั้งสิ้น 668 คน

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย มูลนิธิโทเรฯ มุ่งส่งเสริมกิจกรรม ดังนี้

  • เพื่อแสดงถึงความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับด้วยการพิจารณามอบ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยผ่าน ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เพื่อแสดงถึงความคิดริเริ่มและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา จึงพิจารณามอบ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

นับตั้งแต่ก่อตั้งปี 2536 กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิมาโดยตลอด ด้วยการให้เงินทุนแก่นักวิจัย อาจารย์ ในโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จุดมุ่งหมายของมูลนิธิเป็นไปตามความตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยเชื่อว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป