ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาองค์กร

มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมทางความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์

พันธกิจองค์กร

เพื่อลูกค้าของเรา สร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าของเรา ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการบริการที่เป็นเลิศ
เพื่อพนักงานของเรา สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแก่พนักงาน
เพื่อผู้ถือหุ้นของเรา ให้การจัดการที่เชื่อถือได้และน่าไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้นของเรา
เพื่อสังคมเพื่อสังคม สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความเชื่อใจซึ่งกันและกันในฐานะพลเมืององค์กรที่มีความรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติองค์กร

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจในมาตรการความความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความกระตือรือร้น

จริยธรรมและความเป็นธรรม
ได้รับความไว้วางใจจากสังคม บรรลุความคาดหวังโดยการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ควบคู่กับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงและสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการคงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นลูกค้า
ให้คุณค่าใหม่และทางออกแก่ลูกค้า เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

นวัตกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กิจกรรมของบริษัท และมุ่งมั่นเพื่อวิวัฒนาการและการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

งานภาคสนามและการริเริ่ม
เพิ่มพูนความสามารถ และความคิดริเริ่มในการทำงาน สร้างความแข็งแกร่งในรากฐานกิจกรรมขององค์กรผ่านการเรียนรู้จากเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง สร้างความพยายามในการผลักดันตนเองอยู่เสมอ

ศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก
มุ่งมั่นเพื่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องผ่านทางมาตรฐานคุณภาพชั้นยอดระดับโลกและการจัดการค่าใช้จ่าย ตลอดจนเติบโตและการขยายธุรกิจในตลาดโลกให้สำเร็จ

ความร่วมมือระดับสากล
พัฒนาความร่วมมือระดับสากลโดยการประสานงานภายในร่วมกันและการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานภายนอก

มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานได้ค้นพบคุณค่าในงานของตน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและมีพลังระหว่างบุคลากรและองค์กร