ประวัติความเป็นมา

ช่วง พ.ศ. 2503

2503 3 ก่อตั้งโรงงานโอกะซะกิ
6

ก่อตั้ง Toyo Rayon Science Foundation (ปัจจุบัน Toray Science Foundation)

ข้อมูลเพิ่มเติม

8 ก่อตั้ง Toyo Construction Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Engineering Co., Ltd.)
2505 9

ก่อตั้ง Basic Research Laboratories (ปัจจุบัน Pharmaceutical Research Laboratories) (คะมะกุระ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

2506 3

บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (ปัจจุบัน บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)) ในไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

5 ค่อยๆ เลิกผลิตด้ายเรยอน
6 เริ่มต้นผลิตฟิล์มพอลิโพรพิลีน TORAYFAN (ชิงะ)
12

ก่อตั้งบริษัท โทเรไนล่อนไทย จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด) ในไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

2507 2 เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดเรซิน TOYOLAC ABS (นาโกย่า)
3 เริ่มต้นผลิตเส้นใยอะคริลิก TORAYLON เพื่อการค้า (เอะฮิเมะ)
6 ก่อตั้ง Toyo Products Co., Ltd. (ปัจจุบัน Du Pont-Toray Co., Ltd.) ที่เกิดจากการลงทุนโดยเท่าเทียมกันระหว่าง Toyo Rayon และ Du Pont

เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดเส้นใยยาวพอลิเอสเตอร์ SILLOOK เพื่อใช้แทนไหมธรรมชาติ
2508 12 ก่อตั้ง Toray New York, Inc. (ปัจจุบัน Toray Industries (America), Inc.) ในสหรัฐอเมริกา
2509 3 เริ่มต้นผลิตและทำการตลาด PROMILAN ไนลอน 66
12 ก่อตั้ง Toray Silicone Co., Ltd. (ปัจจุบัน Dow Corning Toray Co., Ltd.) ที่เกิดจากการลงทุนโดยเท่าเทียมกันระหว่าง Toyo Rayon และ Dow Corning ในสหรัฐอเมริกา
2511 9 เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดโฟมพอลิโอเลฟิน TORAYPEF แบบเต็มรูปแบบ (ชิงะ)