บรรษัทภิบาล

นโยบายพื้นฐาน

การมีส่วนช่วยเหลือสังคม เป็นหนึ่งในหลักการบริหารของกลุ่มโทเรมาตั้งแต่แรกเริ่ม และเป็นเจตนารมย์ที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอด กลุ่มบริษัทจึงบัญญัติปรัชญาการบริหารที่รวมหลักการนี้เอาไว้ ปรัชญาการบริหารของเราได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญาองค์กร พันธกิจองค์กร และแนวทางปฏิบัติองค์กร ภายใต้ปรัชญาการบริหารนี้ พันธกิจองค์กรกล่าวถึงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่เราปรารถนาจะให้เป็น และประกาศอย่างชัดเจนถึงปณิธานของกลุ่มบริษัทในการ "สร้างการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ให้กับผู้ถือหุ้นของเรา" นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติองค์กรยังกำหนดปณิธานของกลุ่มบริษัทในการ "ให้ได้มาซึ่งความเชื่อใจ และทำให้ตรงกับความคาดหวังจากสังคม โดยดำเนินการอย่างเป็นธรรม พร้อมการรักษามาตรฐานจริยธรรมที่สูงและสำนึกรับผิดชอบที่แน่วแน่ คงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารจัดการ" ในการก่อร่างโครงสร้างของบรรษัทภิบาล กลุ่มโทเร ได้พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเหล่านี้ให้เป็นนโยบายพื้นฐาน

โครงสร้างบรรษัทภิบาลในปัจจุบัน

  1. โทเรเป็นบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบองค์กร (Board of Corporate Auditors) โดยสมาชิกของคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบองค์กรนั้น มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมาชิกของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบองค์กร ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบที่ได้รับความไว้วางใจต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่การบริหารจัดการและการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบอื่นๆ ด้วย
    กลุ่มโทเรในฐานะผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และมีบทบาทสำคัญระดับโลกครอบคลุมธุรกิจอย่างกว้างขวาง การประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ด้านแบบพหุภาคีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ทำงาน ไม่เฉพาะแต่การวิเคราะห์การบริหารจัดการและการตัดสินใจเท่านั้น แต่รวมถึงการควบคุมกำกับดูแลด้วย เพื่อการนี้ คณะกรรมการจึงกำหนดโครงสร้างที่สมาชิกคณะกรรมการคุ้นเคยกับการกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มโทเร และตัดสินใจเรื่องต่างๆ จากหลากหลายมุมมอง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์กรยังกำกับดูแลการดำเนินการบริหารของสมาชิกของคณะกรรมการตามความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี และกฎหมาย รวมถึงคณะกรรมการบริหารยังสามารถทำความเข้าใจธุรกิจได้อย่างอิสระและเป็นระบบเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ของการกำกับดูแล รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
  2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารและตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการที่สำคัญที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าองค์กรของกลุ่มโทเร ทั้งในระยะกลางจนถึงระยะยาว คณะกรรมการบริหารกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นกฎระเบียบภายในที่บัญญัติเรื่องสำคัญต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจที่สงวนไว้ให้คณะกรรมการบริษัท และเรื่องสำคัญที่อำนาจการตัดสินใจมอบหมายให้กับฝ่ายบริหารรวมถึงประธานบริษัท
    สำหรับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการตัดสินใจที่สงวนไว้โดยคณะกรรมการ จะมีแนวทางเฉพาะระบุถึงเรื่องสำคัญ โดยความสำคัญจะขึ้นอยู่กับระดับของผลกระทบที่ส่งผลต่อสถานะทางการเงินของบริษัทและปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มโทเรและกลุ่มบริษัทจะได้รับการกำกับดูแลตามความสำคัญ ซึ่งเพิ่มเติมจากเรื่องที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  3. โทเรจัดตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลเป็นที่ปรึกษาสำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัททั้งในระยะกลางจนถึงระยะยาว คณะกรรมการด้านการกำกับดูแล ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ ประธานบริษัท และกรรมการจากภายนอกทั้งหมด โดยมีกรรมการจากภายนอกทำหน้าที่เป็นประธาน
  4. ผู้ตรวจสอบองค์กรและคณะกรรมการตรวจสอบองค์กรจะตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่ของสมาชิกของคณะกรรมการและนำเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับอย่างเป็นอิสระ ฯลฯ จากคณะกรรมการบริหาร และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพผ่านการทำงานของพวกเขา

โครงสร้างบรรษัทภิบาล

โครงสร้างบรรษัทภิบาล