ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประกอบธุรกิจของบริษัท

สรุปผลประกอบการในปี 2559 (เมษายน 2559 ถึง มีนาคม 2560)

ยอดขายในรอบปีบัญชี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2558 จะเห็นว่า ยอดขายรวมลดลงจาก 1,153 ล้านบาท เป็น 1,086 ล้านบาทหรือลดลงราว 67 ล้านบาทคิดเป็น 5.8% วิเคราะห์แยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้


ผ้าผืนทอ ยอดขายรวมลดลงจาก 943 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 850 ล้านบาทในปี 2559 หรือลดลง 93 ล้านบาทคิดเป็น 9.8% ยอดขายในประเทศลดลง 26 ล้านบาท หรือ 4.5% เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในประเทศปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัว ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีภาระผ่อนชำระหนี้สินต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง ตลาดในประเทศมีการแข่งขันด้านราคาอย่างมากทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศเช่นจีนและอินเดีย อีกทั้งตลาดเครื่องแบบนักเรียนหดตัวเนื่องจากมีการใช้นโยบายให้นักเรียนแต่งกายแบบอื่นในบางวันของสัปดาห์เช่นแต่งชุดไทยกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น


จากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลกระทบต่อยอดส่งออกของผ้าผืนทอเช่นผ้า High Value ผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบบริษัท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักและมีการกดดันด้านราคาจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ยอดขายต่างประเทศในปี 2559 จึงลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 67 ล้านบาทหรือคิดเป็น 18%


ผ้าถัก ยอดขายในปี 2559 เท่ากับ 220 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ยอดขายเท่ากับ 181 ล้านบาท พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นราว 39 ล้านบาทหรือ 21% ตลาดในประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเสื้อผ้ากีฬา ส่วนตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่คือประเทศญี่ปุ่น มียอดขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผ้าสำหรับเครื่องแบบในการทำงาน ส่วนตลาดแฟชั่นยังมีความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่น ทำให้มีคำสั่งซื้อไม่สม่ำเสมอ ทางบริษัทฯได้พยายามผลิตผ้าถักแบบใหม่ๆเช่นผ้า spacer ผ้าที่ประกอบด้วยอะคริลิค ใช้ทำชุดชั้นในเป็นต้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกให้กับลูกค้า


ส่วนผ้าเบาะรถยนต์มียอดขายลดลงจากปี 2558 คือจากจำนวน 29 ล้านบาทเป็น 16 ล้านบาท มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นและข้อจำกัดทางการผลิต


2560
2559
2558

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558


การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557


การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557