สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพื้นที่ทะเลทรายด้วยการเพาะปลูก (Desert Greening)

SAND SAUSAGE

ฟิล์มกรดพอลิแลคติก (PLA) ECODEARPLA

SAND SAUSAGE เป็นท่อชนิดย่อยสลายได้ ภายในบรรจุทรายเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดที่เพาะปลูกไว้กระจัดกระจาย และสามารถหยั่งรากได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยในการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบนทะเลทราย

ECODEAR

กลับไป "การรองรับวิถีชีวิต "