รอบๆ ตัวกับโทเรรอบๆ ตัวกับโทเร

 • การผลิตวัสดุ
 • การรองรับวิถีชีวิต

01การสกัด

Toray ใช้แนฟธาซึ่งได้มาจากซัพพลายเออร์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แนฟธาแยกตัวมาจากน้ำมันดิบโดยกระบวนการที่ใช้ความร้อนซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากอุณหภูมิการระเหยที่แตกต่างกันของส่วนประกอบต่างๆ ในน้ำมัน

* ขั้นตอนนี้ไม่ได้ดำเนินการใน Toray

02กระบวนการ

Toray นำแนฟธามาทำปฏิกิริยาทางเคมีหลายปฏิกิริยา เพื่อแยกสารต่างๆ ออกจากกัน ซึ่งต่อมาจะใช้เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา

 • Catalyst(ISOLENE®)
 • p-Diethylbenzene
 • Terephthalic acid
 • Cyclohexene
 • Chlorocyclohexane
 • Ammonium Sulfate
 • ε-Caprolactam
 • m-Dichlorobenzene
 • m-Chlorotoluene
 • 2,6-Dichlorotoluene
ตัวเร่งปฏิกิริยา

นอกจากนี้ Toray ยังผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต Paraxylene (PX) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในพอลิเอสเตอร์สำหรับเส้นใยและขวด PET

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
p-Diethylbenzene

p-diethylbenzene ดูดซับและแยก Paraxylene (PX) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในพอลิเอสเตอร์สำหรับเส้นใยและขวด PET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
กรด Terephthalic

กรด Terephthalic เป็นส่วนประกอบหลักของพอลิเอสเตอร์ที่ใช้ในเส้นใยและขวด PET Toray ผลิตและจำหน่ายกรด Terephthalic ที่ได้มาจากการออกซิเดชันอากาศ

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
ไซโคลเฮกซีน

ไซโคลเฮกซีนเป็นสารละลายไม่มีสีที่มีการใช้งานมากมาย นับตั้งแต่ปุ๋ยทางการเกษตร ไปจนถึงตัวทำละลายในอุตสาหกรรม

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
คลอโรไซโคลเฮกเซน

คลอโรไซโคลเฮกเซนเป็นสารละลายไม่มีสีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อผลิตสารเคมีในภาคการเกษตรและสารเคมีสำหรับยาง

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
แอมโมเนียมซัลเฟต

แอมโมเนียมซัลเฟต ใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจน หนึ่งในส่วนประกอบหลักทั้งสามที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
ε-Caprolactam

ε-caprolactam เป็นส่วนประกอบหลักของไนลอน-6 ของ Toray ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ไนลอน Toray จำหน่าย ε-caprolactam ที่ผลิตด้วยเทคนิค Photonitrosation (PNC) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
m-Dichlorobenzene

Toray ผลิตสารประกอบอะโรมาติกชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ไอโซเมอไรเซชัน การดูดซับ และการแยกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง ซึ่งล้วนเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด้านความเป็นสารดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยาของซีโอไลต์

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
m-Chlorotoluene

Toray ผลิตสารประกอบอะโรมาติกชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ไอโซเมอไรเซชัน การดูดซับ และการแยกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง ซึ่งล้วนเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด้านความเป็นสารดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยาของซีโอไลต์

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products
2,6-Dichlorotoluene

Toray ผลิตสารประกอบอะโรมาติกชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ไอโซเมอไรเซชัน การดูดซับ และการแยกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง ซึ่งล้วนเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด้านความเป็นสารดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยาของซีโอไลต์

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Toray's Chemical Products

03ไปที่ "วิถีชีวิต"

จากกระบวนการนี้ทำให้ได้วัสดุหลายชนิดซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ของ Toray

วัสดุของ TORAY รองรับพื้นฐานชีวิตของเราอย่างมั่นคง แนะนำวัสดุของ TORAY ในชีวิตของพวกเราที่นี่

 • การผลิตวัสดุ
 • การรองรับวิถีชีวิต