บริการ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Analytical & Physical Evaluation Services

Toray Research Center Inc. ยึดถือคติพจน์ของบริษัทที่ว่า "ช่วยเหลือสังคมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง" อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การฝากขาย การวัด และการประเมิน และการศึกษาด้านเทคนิค ตลอดจนการตีพิมพ์รายงานการวิจัย ด้วยความสามารถของบริษัททำให้ได้รับการประเมินค่าขั้นสูงในด้านการสื่อสารข้อมูล IT และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ วัสดุแปรรูปและวัตถุดิบ พลังงานสิ่งแวดล้อม ยาและเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และการพัฒนาขั้นสูงในด้านอื่นๆ

Learn more about products
Toray Research Center,Inc.