เมมเบรนบำบัดน้ำ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ROMEMBRA Reverse-osmosis Membrane Elements

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบเมมเบรนของกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ROMEMBRAได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูงของ Toray กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมนี้ใช้ในงานรูปแบบต่างๆ นับตั้งแต่กระบวนการแยกเกลือ ออกจากน้ำทะเลและน้ำกร่อยไปจนถึงการผลิตน้ำบริสุทธิ์ และจากการบำบัดและรีไซเคิลน้ำเสียไปจนถึงฟื้นฟูวัสดุของกระบวนการที่มีค่า และการทำให้เข้มข้นในอาหาร

Learn more about products
Membrane