สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Double wall Carbon Nanotubes

ท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังคู่ของ Toray มีลักษณะอันโดดเด่นด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กและความสามารถในการตกผลึกระดับสูง ซึ่งมีการนำไฟฟ้าระดับสูงสุดในโลก

เราใช้นาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ Toray ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังคู่ (CNT) และได้มีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยมีเป้าหมายในการนำมาใช้งานจริงให้ได้

Learn more about products
Chemical Products