สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

QE-340M (Quick curing agent for epoxy resin)

QE-340M เป็นเรซินเหลวที่ประกอบด้วยสายโซ่โพลิเอเธอร์หลักซึ่งมีเบสทิออล์เกิดขึ้นที่ส่วนปลาย เมื่อรวมกับเรซินอิพ็อกซีโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอมีน QE-340M จึงสามารถทำให้เรซินแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว นำไปใช้เป็นการเรซินอีพอกซีชนิดบ่มตัวเร็วในอุตสาหกรรมก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธาและงานทั่วไป QE-340M ผลิต/จำหน่ายโดย Toray Fine Chemicals

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.