สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty

Industrial Adhesives Using Co-polyester and Other Resins

กลุ่มผลิตภัณฑ์ กาวอุตสาหกรรมแบบใช้โคพอลิเอสเตอร์และเรซินอื่นๆ ใช้เป็นกาวหลอมร้อน สำหรับวัสดุพื้นฐานต่างๆ และในการเคลือบ เชื่อมประสาน สารช่วยปรับเปลี่ยนเรซิน และการใช้งานอื่นๆ เนื่องจากไม่ได้มีเพียงโคพอลิเอสเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีอีพอกซีและเรซินอื่นๆ ทำให้กาว กาวอุตสาหกรรมแบบใช้โคพอลิเอสเตอร์และเรซินอื่นๆ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่หลากหลายของผู้ใช้ กาวอุตสาหกรรมแบบใช้โคพอลิเอสเตอร์และเรซินอื่นๆ มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.