สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Chiral Compounds

มีการผลิตสารประกอบไครัลชนิดต่างๆ ซึ่งรวมถึง Nonnatural D-Tartaric Acid, L-PTTA และอนุพันธ์ของกรดทาร์ทาริก, D-alanine, Chiral Pyrrolidine และอนุพันธ์ของ Piperazine โดยใช้เทคนิคทางการหมักและจุลชีววิทยาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และสารสำหรับแยกทางออปติคัลและเทคนิคอื่นๆ สำหรับการสังเคราะห์สารอินทรีย์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสารประกอบเหล่านี้พบได้จากการใช้งานต่างๆ เช่น สารสำหรับแยกทางออปติคัล วัตถุดิบสำหรับยาและสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบอสมมาตร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตและจำหน่ายโดย Toray Fine Chemicals Co., Ltd.

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.