สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Specialty Chemicals

Toray ผลิตและจำหน่ายสารเคมีชนิดพิเศษหลายชนิด ซึ่งรวมถึงสารเติมแต่งในยาง วัตถุดิบสำหรับยาและสารเคมีทางการเกษตร วัสดุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ Toray พร้อมด้วยบริษัทในเครือ Toray Fine Chemicals Co., Ltd. ผลิตและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.