สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

High-functional Catalysts

ในขณะที่พัฒนากระบวนการสำหรับการผลิตวัตถุดิบสำหรับเส้นใยและพลาสติกสังเคราะห์ Toray ได้สร้างเทคโนโลยีขึ้นเพื่อการใช้ซีโอไลต์ชนิดต่างๆ ซึ่งบางเทคโนโลยีจะให้ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับซีโอไลต์ที่ Izomerized/Transalkylated ศักยภาพสูง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาด

Learn more about products
Chemical Products