สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Aromatic Fine Chemicals

Toray ผลิตสารประกอบอะโรมาติก ชนิดต่างๆ และอนุพันธ์ของสารเหล่านั้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกแบบไอโซเมอไรเซชัน/การดูดซับ โดยใช้ตัวดูดซับ และซีโอไลต์ที่มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีทางการเกษตร

Learn more about products
Chemical Products