Carbon

  • Empty
  • Empty
  • Empty

TORAYCA PREPREG Polyacrylonitrile-based Carbon Fibers Prepreg

Toray Group มุ่งเน้นที่การพัฒนาธุรกิจเส้นใยพรีเพรก TORAYCA เส้นใยพรีเพรก TORAYCA เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางของ TORAYCA ซึ่งจำหน่ายในรูปแบบแผ่น ประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ที่อิ่มตัวไปด้วยเรซิน คุณลักษณะด้านคุณภาพของ TORAYCA เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ในส่วนของการบิน มีการใช้ TORAYCA ในหางของเครื่องบิน Boeing 777 และลำตัวของเครื่องบิน Boeing 787 ขณะที่ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับกีฬาก็ใช้ TORAYCA ในรูปแบบต่างๆ เช่น ก้านไม้กอล์ฟ คันเบ็ด และเฟรมไม้เทนนิส

Learn more about products
TORAYCA™