ข้อมูลผู้ถือหุ้น

สรุปผลการดําเนินงานปี 2559

ในช่วงปี 2559 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมกําลังฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่ปัจจัยความไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก อาทิ สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในประเทศแถบตะวันออกกลาง เป็นต้น ในส่วนของ ประเทศไทยนั้น สภาวการณ์โดยรอบที่ยังค่อนข้างรุนแรง การอุปโภคและบริโภคค่อนข้างซบเซาอย่างต่อเนื่องประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อกลุ่มธุรกิจประเภทส่งออก

 

ยอดขายของบริษัทในปี 2559 มีมูลค่า 9,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2558 ผลกําไรสุทธิคํานวณตามวิธีส่วนได้เสียนั้นลดลง จาก 450 เป็น 378 ล้านบาท หรือ ลดลงจาก 347 เป็น 298 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในบางกลุ่มได้สําเร็จ แต่ภาวะตลาดโลกที่ถดถอย อีกทั้งปัญหาในเรื่องของคุณภาพ ความสูญเสียในด้านการผลิตและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดการกับสินค้าคงเหลือ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้กําไรลดลง [ อ่านต่อ ]

2559 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560)
2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)
2558 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2558)
2557