การผลิตของโรงงาน

บริษัทลัคกี้เท็คซ์มีโรงงาน 3 โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยทั้ง 3 โรงงานมีการผลิตที่เชื่อมโยงกัน ผ้าสปันจะผ่านกระบวนการปั่นด้ายและทอผ้าที่โรงงานที่ 1 และผ้าผืนที่ได้จะถูกส่งต่อไปยัง โรงงานที่ 2 เพื่อทำการปรับปรุงและตกแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น ฟอกย้อมสี และตกแต่งขั้นสุดท้าย เช่นเดียวกัน โรงงานที่ 3 ทอผ้าฟิลาเม้นท์ และส่งต่อไปยังโรงงานที่ 2 เพื่อทำการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จ นอกจากผ้าฟิลาเม้นท์แล้ว โรงงานที่ 3 ยังผลิตผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดดำเนินการที่โรงงานที่ 3

โรงงานที่ 1

จำนวนพนักงาน
1,256 คน
เนื้อที่โรงงาน
105 ไร่
ผลิตภัณฑ์
ผ้าสปัน ได้แก่ ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย และผ้าฝ้ายล้วน
เครื่องจักร
แกนปั่นด้าย 139,524 แกน
เครื่องทอผ้า (AJL) 928 เครื่อง
ปริมาณการผลิต
ด้าย 2.9 ล้านปอนด์/เดือน
ผ้า 8.3 ล้านหลา/เดือน

โรงงานที่ 2

จำนวนพนักงาน
506 คน
เนื้อที่โรงงาน
104 ไร่
ผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงและตกแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น ฟอก ย้อมสี และตกแต่งขั้นสุดท้าย สำหรับผ้าสปันและผ้าฟิลาเม้นท์
เครื่องจักร
เครื่องย้อมและแต่งสำเร็จครบขบวนการผลิต
ปริมาณการผลิต
ผ้าสปัน 9.6 ล้านหลา/เดือน
ผ้าฟิลาเม้นท์ 7.0 ล้านหลา/เดือน

โรงงานที่ 3

จำนวนพนักงาน
566 คน
เนื้อที่โรงงาน
116 ไร่
ผลิตภัณฑ์
ผลิตผ้ายีนส์ครบวงจร ตั้งแต่ปั่นด้าย ย้อมสีด้าย จนถึงการทอ และตกแต่งขั้นสุดท้าย ผ้าฟิลาเม้นท์ด้วยกระบวนการทอที่ทันสมัย
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องจักร
แกนปั่นด้าย 6,224 แกน
เครื่องปั่นด้าย O.E. 504 ดรัม
เครื่องทอผ้า :
เครื่องทอผ้ายีนส์ 64 เครื่อง
เครื่องทอผ้าฟิลาเม้นท์ 634 เครื่อง
เครื่องทอผ้าสำหรับถุงลมนิรภัย 164 เครื่อง
ปริมาณการผลิต
ด้ายสำหรับยีนส์ 1.2 ล้านปอนด์/เดือน
ผ้ายีนส์ 0.8 ล้านหลา/เดือน
ผ้าฟิลาเม้นท์ 5.6 ล้านหลา/เดือน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต :
ด้ายเคลือบ 70 ตัน/เดือน
ผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย 1.7 ล้านเมตร/เดือน