ความคาดหมายทางธุรกิจสำหรับ Toray Group ประมาณปี 2020

AP-Growth TORAY 2020

ในการวิวัฒนาการสู่องค์กรที่เพิ่มรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง Toray Group จะนำเอาการปฏิรูปโครงสร้างทางธุรกิจไปใช้ โดยยึดจากกลยุทธ์ที่อธิบายด้านล่าง

1. การขยายรายได้และผลกำไรของธุรกิจ

ในขณะที่เพิ่มรายได้และผลกำไรอย่างมั่นคงจากธุรกิจพื้นฐาน Toray Group จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการทำรายได้และผลกำไรให้กับธุรกิจ ที่มีการขยายเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรการจัดการ เพื่อให้ธุรกิจดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และผลกำไรสำหรับ Toray Group ซึ่งจะพัฒนาและขยายธุรกิจที่มีการพัฒนาและขยายอย่างเข้มงวดให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และผลกำไรลำดับถัดมา

2. การขยายธุรกิจระดับโลก (การขยายธุรกิจในภูมิภาคที่มีการเติบโต)

Toray Group จะดำเนินการให้มีการเติบโตในตลาดโลกในทุกส่วนธุรกิจ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางธุรกิจในประเทศและภูมิภาคที่มี การเติบโตเพื่อการเติบโตของ Toray Group ทั้งนี้ ทางกลุ่มมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราส่วนยอดขายสุทธิของประเทศและภูมิภาคที่มีการเติบโตจาก 34% เป็น 50%

3. การขยายธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การขยายธุรกิจในประเภทธุรกิจที่มีการเติบโต)

Toray Group จะเพิ่มยอดขายสุทธิจากธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ล้านล้านเยนในประมาณปี 2020 โดยการสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะให้โซลูชันที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ตลอดจนปัญหาด้านพลังงานและทรัพยากร

ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (ที่คาดไว้ในอนาคต)

Unit: billion yen
  Around 2020
Net sales 3,000
Foundation Businesses

Strategically Expanding Businesses,
Intensively Developing and Expanding Businesses
1,500 (50%)

1,500 (50%)

Japan, Europe, North America
Growth countries and regions
1,500 (50%)
1,500 (50%)
Green Innovation Businesses 1,000
Operating income 300
Operating income to net sales ratio 10%
ROA 10%
ROE 13%