ความคาดหมายทางธุรกิจระยะยาว (ประเภทและกลยุทธ์ธุรกิจ)

AP-Growth TORAY 2020

Toray Group จะใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจที่สรุปไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ จากปัญหาที่มีร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจ ทาง Toray Group จะขยายธุรกิจ วัสดุขั้นสูงและธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาด้านทรัพยากรและพลังงานของโลก (ธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม) ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประเภทหลักๆ ที่มีการเติบโตสี่ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับน้ำ และพลังงาน; ข้อมูล โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์; รถยนต์และอากาศยาน; และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ก่อนหน้านี้ Toray Group ได้แสดงลักษณะของ “ธุรกิจพื้นฐาน” ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจ ไฟเบอร์และสิ่งทอ ตลอดจนพลาสติกและเคมีว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่มั่นคง แต่ปัจจุบันได้ให้นิยามบทบาทของธุรกิจดังกล่าวใหม่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน การเติบโตของธุรกิจที่มั่นคง อีกทั้งในคำว่า “ธุรกิจที่มีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์” จะได้รับการเปลี่ยนใหม่เป็น “ธุรกิจที่มีการพัฒนาและขยายอย่างเข้มงวด” เพื่ออธิบายถึงเจตนาในการขยายธุรกิจเหล่านี้ของกลุ่มในขณะที่พัฒนาธุรกิจอย่างเข้มงวดได้ดียิ่งขึ้น

1. ธุรกิจพื้นฐาน
(เส้นใยและสิ่งทอ พลาสติกและเคมี)

ขยายธุรกิจอย่างจริงจังและเพิ่มรายได้และผลกำไรด้วยการมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคและประเภทธุรกิจที่มีการเติบโต เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงของทั้งกลุ่ม

2. ธุรกิจที่มีการขยายเชิงกลยุทธ์
(ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์)

ทำการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์และเชิงรุก และกำหนดให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และผลกำไรในระยะปานกลางและระยะยาวด้วยการใช้นโยบายต่างๆ ซึ่งรวมถึง การมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรการจัดการและ M&A และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐาน ที่มั่นคงในประเภทธุรกิจที่มีการเติบโต ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT รถยนต์และอากาศยาน และแหล่งพลังงานใหม่

3. ธุรกิจที่มีการพัฒนาและขยายอย่างเข้มข้น
(วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม)

พัฒนาธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และผลกำไรลำดับถัดมา รองจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT และวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ โดยการจัดสรรลำดับความสำคัญของทรัพยากรการจัดการ ตลอดจน M&A และพันธมิตรทางธุรกิจ

Business Categories Basic Strategies Divisions Business Segments
Foundation Businesses Bolster the toundation for revenue and profit through steady growth Fibers & Textiles Fibers & Textiles
Resins & Chemicals Plastics & Chemicals
Strategically Expanding Businesses Aggressively expand as drivers of revenue and profit growth Films IT-related Products
Electronic & Information Materials
Torayca & Advanced Composites Carbon Fiber Composite Materials
Intensively Developing and Expanding Businesses Develop as the next drivers of revenue and profit growth Pharmaceuticals & Medical Products LifeScience
Water Treatment & Environment Environment & Engineering