ภาพลักษณ์องค์กรของ Toray Group

AP-Growth TORAY 2020

1. วัสดุขั้นสูงที่ก้าวล้ำหน้า

กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางด้านวัสดุขั้นสูงชั้นนำของโลก

Toray Group รับมือกับความท้าทายในการคิดค้นและพัฒนาการปฏิวัติวัสดุและเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาตำแหน่งในฐานะกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางด้านวัสดุขั้นสูงชั้นนำของโลก

2. นวัตกรรมสีเขียว

กลุ่มบริษัทที่ให้โซลูชันที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

Toray Group มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและความเจริญที่ยั่งยืนจากการขยายธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อนและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3. การขยายธุรกิจระดับสากล

กลุ่มธุรกิจที่ขยายตัวไปทั่วโลกผ่านการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก

Toray Group เพิ่มความแข็งแกร่งของความร่วมมือภายในระหว่างกลุ่มบริษัททั่วโลกและการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการขยายธุรกิจเชิงรุกในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

4. นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี

กลุ่มธุรกิจชั้นนำของโลกที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากเคมี

Toray Group คือผู้นำของโลกในการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยีโดยใช้เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี

5. ศักยภาพการดำเนินการในทุกด้าน (Genba-ryoku)

กลุ่มธุรกิจที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายจากรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง ซึ่งตั้งอยู่บนศักยภาพการดำเนินการที่แข็งแกร่งในทุกด้าน

Toray Group มุ่งหมายที่จะเติบโตด้วยลูกค้า โดยตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยเร็วด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า และจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระดับโลก ตลอดจนศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาอันเป็นผลมาจากรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นวิวัฒนาการที่ปฏิรูปการดำเนินการทั้งหมดอย่างต่อเนื่องได้เป็นผลสำเร็จ

6. ความมีชีวิตชีวา

กลุ่มธุรกิจที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับข้อคิดเห็นและเปี่ยมด้วยพลังซึ่งรับมือกับความท้าทายด้วยความกระตือรือร้น

Toray Group จัดหาและพัฒนาผู้ที่มีพรสวรรค์ตามหลักการที่ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และรักษาแรงงานบุคลากรที่มีพลังและกระตือรือร้นซึ่งค้นพบคุณค่าในงาน พัฒนาความสามารถของพวกเขา ตลอดจนยอมรับและพิชิตความท้าทาย

7. ความปลอดภัยและการบริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจที่เอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญและทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

Toray Group ใส่ใจในด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

8. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

กลุ่มธุรกิจที่มีความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ต่อ CSR ที่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมอย่างแข็งขัน

Toray Group ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนอยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาลที่เชื่อถือได้ การจัดการที่มีความโปร่งใส จริยธรรมของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการทำหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง โดยการยึดถือหลักการเหล่านี้ในการทำงานทุกอย่างของบริษัท