บทนำ

AP-Growth TORAY 2020

ในปีนี้ถือเป็นการครบรอบการก่อตั้ง Toray Group ปีที่ 85 นับจากจุดเริ่มต้น หนึ่งในหลักการบริหารของ Toray Group ที่เป็นจุดประสงค์ของบริษัทมา อย่างต่อเนื่องก็คือการมีส่วนช่วยสังคม ในกระบวนการกำหนดแนวทางที่ผ่านช่วงเวลาอุปสรรคมากมาย Toray Group ได้พัฒนาปรัชญาองค์กร และวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทที่รวมหลักการนี้เข้าไว้ด้วย และใช้เป็นพลังขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อไป

วิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร AP-G2000 ได้รับการสร้างขึ้นจากคำหลักต่างๆ ได้แก่ “การเติบโต” “การจัดการกลุ่ม” และ “โลกาภิวัฒน์” ในปี 1991 แผนการทำงานนี้ได้รับการแก้ไขในปี 1997 และต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร AP-New TORAY 21 ที่พัฒนาขึ้น ในปี 2002 และ APInnovation TORAY 21 ที่ Toray Group ใช้อยู่ในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร AP-Innovation TORAY 21 ได้เปิดตัวในเดือนเมษายน 2006 วิสัยทัศน์แสดงถึงเจตนารมณ์ของ Toray Group ในการเป็น “บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านวัสดุขั้นสูงชั้นนำของโลก” โดยการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยีจากเคมีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน “นวัตกรรมจากเคมี” อีกทั้งยังกล่าวว่า นอกจากการคิดค้นสรรสร้างสิ่งใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี Toray Group ยังพยายามค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในทุกแง่มุมของการดำเนินการ

ในกระบวนการพัฒนา Project AP-G 2013 (ซึ่งเป็นแผนการบริหารระยะกลางใหม่ที่มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ Toray Group กลับสู่การเติบโต หลังจากผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้) Toray Group ได้ทบทวนแนวคิดพื้นฐานซึ่งเริ่มต้นใน AP-Innovation TORAY 21 และแก้ไขวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร ตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะได้จากการดำเนินตามแผนงาน AP-G 2013

ภายใต้วิสัยทัศน์ระยะยาวอันใหม่ขององค์กร AP-Growth TORAY 2020 ซึ่งยังคงรักษาแนวคิดพื้นฐานที่เริ่มต้นใน AP-Innovation TORAY 21 Toray Group จะเพิ่มความพยายามเพื่อขยายธุรกิจไปทั่วโลกเมื่อถึงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาดำเนินไปในทิศทางที่เหนือกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ Toray Group ยังขยายธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนช่วยในการแก้ไขวิกฤติปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น
ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาด้านพลังงานและทรัพยากร ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ ทางกลุ่มมีเป้าหมายในการคว้าโอกาสทางธุรกิจและก้าวสู่การเป็น “กลุ่มบริษัท ที่เพิ่มรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” ด้วยความพยายามเหล่านี้ Toray Group จะทำหน้าที่ในการมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและดำเนินการดูแลทางด้าน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาความเป็นกลุ่มบริษัทที่มีคุณค่าสูงเพื่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ

AP-Growth TORAY 2020 เป็นแผนงานที่ใช้ร่วมกันสำหรับการบริหารงานเพื่อนำพา Toray Group ไปสู่การเติบโตและการพัฒนามากยิ่งขึ้น ด้วยการตระหนัก ถึงปรัชญาองค์กรที่ว่า “การมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรคุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมทางความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์” โดยการนำ “นวัตกรรม” มาปรับใช้กับกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร

กุมภาพันธ์ 2011