ประวัติความเป็นมา

2539

เปิด Toray Human Resources Development Center (มิชิมา)

ที่ Toray เราเชื่อว่า "การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" เป็นงานด้านการบริหารจัดการที่มีความสำคัญมากที่สุด เราส่งเสริมการฝึกอบรมในทุกระดับ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป Toray Human Resources Development Center ซึ่งเปิดขึ้นในปี 2539 ทำหน้าที่เป็นฐานหลักสำหรับการดำเนินการเหล่านี้ Katsunosuke Maeda ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อธิบายถึงจุดประสงค์ของศูนย์แห่งนี้ว่า "ผู้คนเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรก้าวหน้าหรือตกต่ำ และก็เป็นบุคลากรที่เป็นผู้เปิดเส้นทางไปสู่อนาคตของบริษัท สำหรับบริษัทของเรา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการตอบสนองจุดประสงค์สามประการ ประการที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมในวงกว้างในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม รวมทั้งคนทำธุรกิจที่มีบทบาทสนับสนุนและสามารถปฏิบัติตนอย่างมีความเป็นธรรม มีจริยธรรมที่สูง และมีสำนึกรับผิดชอบ ประการที่สองคือ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ มีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ที่ถูกคาดหมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร, ทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางในระดับสูง, เห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นมา และสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างเต็มที่และทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง ประการที่สาม เพื่อพัฒนาผู้นำที่มองการณ์ไกล มีความเป็นผู้นำ และมีความสมดุล"

Toray Human Resources Development Center ที่อยู่ติดกับโรงงานมิชิมา
Toray Human Resources Development Center ที่อยู่ติดกับโรงงานมิชิมา