เกี่ยวกับเรา

Toray Group เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีแบบผสมผสาน พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

Toray ได้ผสานนาโนเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินกิจการ โดยใช้เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีหลัก นอกเหนือจากธุรกิจพื้นฐานอย่างเส้นใยและสิ่งทอ พลาสติกและเคมีแล้ว Toray ยังส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลกของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไอที วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงการบำบัดน้ำและความเจริญก้าวหน้า ในประเภทธุรกิจที่มีความสำคัญอื่นๆ